Senteret sitt bannerbilde

Sikkerhetspolicy

Informasjonssikkerhetspolicy

I oppfølgingen av deg som pasient, er nøyaktig informasjon om deg og din helse av avgjørende betyding for et godt behandlingsresultat. Informasjonen er av svært personlig karakter, og vi ved Kirkegaten Legekontor er derfor til daglig opptatt av å håndtere denne informasjonen på en forsvarlig og lovlig måte. Vi har arbeidsrutiner og teknisk utstyr som skal:

-Forhindre at innformasjon om deg blir borte eller endret utilsiktet.

-Forhindre at uvedkommende, bevisst eller tilfeldig, får tilgang til opplysninger om deg.

-Sikre at helseinformasjon bare kommer frem til helsepersonell, helseavdelinger og personer som deltar i oppfølgingen av deg.Dersom du ønsker det,kan du nekte oversendelse av informasjon til utvalgt helsepersonell.

-Sikre at det ikke formidles mer informasjon om deg enn det som er relevant for aktuelle behandling/oppgave.

-Sikre at opplysninger om prøvesvar mv kommer i retur til vårt kontor uten ugrunnet opphold, og at henvisninger og andre henvendelser til samarbeidende helsepersonell oversendes uten ugrunnet forsinkelse.

Vi lagrer informasjonen om deg i en elektronisk pasientjournal, Winmed fra Compu Group Medical (CGM). Det tekniske utstyret står trygt innelåst i eget rom,og de lokale PCene er forsvarlig beskyttet ved bruk av egne påloggingsrutiner. Vi har årlig gjennomgang av våre rtiner for informasjonshåndtering. Eventuelle hendelser med svikt i våre rutiner blir dokumentert. Feil blir rettet opp, og hendelser fulgt opp for å forhindre gjentakelser.

Du har som pasient rettigheter til å få se informasjonen som er lagret om deg, og kan kreve å få informasjonen rettet og evt slettet. Spørsmål om retting/sletting kan du ta opp med din fastlege.

For mer informasjon om dine rettigheter viser vi til pasientrettighetsslover og personopplysningsloven. Dersom du, i din kontakt med legekontoret, mener at informasjon om deg ikke er behandlet og fulgt opp på forsvarlig måte, ønsker vi at du gir tilbakemelding om dette til din fastlege, eller daglig leder av kontoret.

Vi vil til slutt informere om at vi som helsepersonell ikke har anledning til å sende sensetiv personinformasjon via SMS eller e-post. Informasjon som formidles på denne måten kan kun være av administrativ karakter.

 Kirkegaten Legekontor

07.03.2013